• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/12/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2013
HĐND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 21/2010/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày 15 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn đề án “phát triển bóng đá

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2013”

______________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

KHÓA IV KỲ HỌP THỨ 15

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê duyệt đề án “Phát triển bóng đá tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011- 2013”; Báo cáo thẩm tra số 93/BC-VHXH ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh tại kỳ họp,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê chuẩn đề án “Phát triển bóng đá tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011- 2013”. Nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu của đề án: hình thành hệ thống đào tạo vận động viên bóng đá đỉnh cao của tỉnh với 3 tuyến (tuyến trẻ U17, U19 và đội tuyển).

a) Đội tuyển:

- Củng cố duy trì thứ hạng của đội tuyển bóng đá tỉnh (hạng nhì quốc gia) và đến năm 2012 và trở thành đội mạnh;

- Phấn đấu đội tuyển bóng đá tỉnh thăng hạng nhất quốc gia vào năm 2013.

b) Tuyến trẻ:

- Tham dự các giải U17, U19, U21 toàn quốc;

- Nguồn bổ sung lực lượng cho đội tuyển tỉnh.

2. Giải pháp thực hiện:

a) Tổ chức quản lý: các đội bóng đá do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành lập theo sự phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ chức và hoạt động dưới hình thức là các đội tuyển, chịu sự quản lý toàn diện và trực tiếp của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Có cơ cấu nhân sự gồm:

- Trưởng ban quản lý chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn, thành tích của đội tuyển;

- Thành viên ban quản lý có từ 01 đến 02 người, giúp trưởng ban theo dõi công tác điều hành, nhân sự, hậu cần phục vụ cho hoạt động của các đội tuyển;

- Tuyến U17: có 03 huấn luyện viên, 20 vận động viên;

- Tuyến U19: có 03 huấn luyện viên, 20 vận động viên;

- Đội tuyển : có 03 huấn luyện viên, 26 vận động viên, 01 săn sóc viên.

b) Cơ sở vật chất: (chỗ nghỉ, nơi tập luyện, phương tiện tập luyện và di chuyển):

- Trụ sở làm việc tại sân vận động thị xã Bà Rịa.

- Chỗ ở cho đội tuyển và các đội U17, U19: Tại các phòng chức năng thuộc khu vực khán đài sân vận động Bà Rịa.

- Được trang bị 01 xe chuyên dùng 45 chỗ.

- Được sử dụng sân bóng đá Bà Rịa, có sân phụ để tập luyện và thi đấu theo yêu cầu về chuyên môn.

c) Xã hội hóa: (Tài trợ và thành lập công ty cổ phần bóng đá)

Mục tiêu đến năm 2013 đội tuyển bóng đá tỉnh phấn đấu lên hạng nhất Quốc gia. Quy chế bóng đá chuyên nghiệp của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quy định: Các đội thi đấu tại giải hạng Nhất quốc gia đơn vị chủ quản phải là doanh nghiệp do đó đội tuyển bóng đá tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng phải chuyển đổi mô hình cho phù hợp với quy chế. Từ năm 2013, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tiếp tục xây dựng “Đề án thành lập Công ty cổ phần Bóng đá” trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

d) Tài chính: tổng kinh phí để thực hiện đề án phát triển bóng đá tỉnh giai đoạn 2011-2013: 28.469.660.000đ (Hai tám tỷ, bốn trăm sáu chín triệu, sáu trăm sáu mươi ngàn đồng). Trong đó:

- Ngân sách tỉnh đảm bảo: 21.588.510.000đ (Hai mươi mốt tỷ, năm trăm tám mươi tám triệu, năm trăm mười ngàn đồng) chiếm 75,83% kinh phí đề án.

- Xã hội hóa đảm bảo: 6.881.150.000đ (Sáu tỷ, tám trăm tám mốt triệu, một trăm năm mươi ngàn đồng) chiếm 24,17% kinh phí đề án.

Bảng thuyết minh chi tiết kinh phí thực hiện qua các năm:

Đơn vị tính: ngàn đồng

Năm

Nguồn đảm bảo

Tổng cộng

Kinh phí tài trợ, Công ty cổ phần

Ngân sách tỉnh

Tài trợ

Công ty cổ phần

Cộng

Đội tuyển

Các tuyến và kinh phí hoạt động

Cộng

2011

1.500.000

 

1.500.000

4.044.500

4.094.720

8.139.220

9.639.220

2012

1.500.000

 

1.500.000

4.044.500

3.870.720

7.915.220

9.415.220

2013

 

3.881.150

3.881.150

1.663.350

3.870.720

5.534.070

9.415.220

TC

6.881.150

21.588.510

28.469.660

 

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường công tác giám sát, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoá IV, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2010 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Thanh Bình

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.