• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/09/2000
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 19/2000/CT-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 28 tháng 9 năm 2000
No tile

CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chốngbuôn lậu

và gian lận thương mại tại các cửa khẩu.

 

Trongnhững năm gần đây, các cơ quan chức năng đã chủ động áp dụng nhiều biện phápcải tiến thủ tục quản lý, kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu, phươngtiện vận tải xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu và địa điểm làm thủ tục hải quanngoài khu vực cửa khẩu, nhằm tăng cường chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Tuynhiên, trong hoạt động hiện nay của các lực lượng có chức năng kiểm tra, kiểmsoát tại các cửa khẩu không ít trường hợp vẫn còn chồng chéo, phiền hà, gây trởngại cho hoạt động xuất nhập khẩu; mặt khác, vẫn có tình trạng dựa dẫm, đùn đẩytrách nhiệm, dẫn đến việc buông lỏng quản lý bỏ lọt các hành vi buôn lậu, gianlận thương mại. Để chấn chỉnh tình hình này, Thủ tướng Chỉnh phủ chỉ thị:

1.Hoạt động kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất, nhập khẩu, phương tiện vận tảixuất nhập cảnh tại các cửa khẩu của các cơ quan chức năng phải thực hiện chặtchẽ theo đúng quy định của pháp luật; không được gây phiền hà, ách tắc gâythiệt hại cho tổ chức, cá nhân xuất, nhập khẩu hàng hóa; phải tạo mọi thuận lợicho tổ chức, cá nhân đẩy mạnh xuất, nhập khẩu và lưu thông hàng hóa. Đồng thời,cơ quan giám sát quản lý, điều tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại củangành Hải quan phải nâng cao trách nhiệm công vụ, trách nhiệm pháp lý trong cáchoạt động của mình.

2.Từ nay, tại các cửa khẩu, tất cả hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vậntải xuất nhập cảnh trong khi đang còn chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan thìchỉ có lực lượng hải quan được phép kiểm tra, kiểm soát và quyết định biện phápxử lý, kể cả việc khởi tố hoặc để nghị khởi tố vụ án hình sự theo quy định củapháp luật. Các lực lượng khác, khi phát hiện có dấu hiệu buôn lậu, gian lận thươngmại, có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan hải quan để kiểm tra và xử lý.Cơ quan hải quan phải chịu đầy đủtrách nhiệm nếu để hàng cấm hoặc hàng hóa buôn lậu lọt qua cửa khẩu.

3.Trường hợp hàng hóa, phương tiện đã làm thủ tục hải quan nhưng chưa đưa rangoài khu vực cửa khẩu mà các cơ quan chức năng khác phát hiện có vi phạm quyđịnh về xuất, nhập khẩu, vi phạm thủ tục hải quan thì các cơ quan đó thông báocho cơ quan hải quan, cùng phối hợp với hải quan thực hiện kiểm tra lại và xácđịnh rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc để xảy ra vi phạm.

4.Trường hợp hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan và đưa ra ngoàikhu vực cửa khẩu (kể cả khi đã đi sâu vào nội địa) hoặc hàng hóa xuất khẩu đãlàm thủ tục hải quan, nhưng chưa xuất khẩu, nếu các cơ quan chức năng khác cócơ sở khẳng định là buôn lậu, gian lận thương mại hoặc vận chuyển trái phép,thì cơ quan đó có quyền kiểm tra, kiểm soát nhưng phải chịu trách nhiệm trướcpháp luật, kể cả trách nhiệm bồi thường thiệt hại vật chất, nếu quyết địnhkhông đúng.

5.Trường hợp hàng hóa xuất, nhập khẩu cần phải được giám định, tổ chức có chứcnăng giám định hàng hóa phải thực hiện giám định trung thực, khách quan và chịutrách nhiệm trước pháp luật về kết quả giám định của mình. Hải quan cửa khẩucăn cứ vào kết quả giám định để xử lý.

6.Bộ trưởng các Bộ: Công an, Quốcphòng, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thương mại, Tài chính, Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Y tế, Văn hóa - Thông tin; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòngChính p.hủ; Tổng.cục trưởng Tổng cục Hải quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chỉthị này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.