Sign In

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Tuấn Thanh