• Chỉ thị 05/2010/CT-UBND

  Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  28/12/2010

  07/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 54/2010/QĐ-UBND

  Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

  22/12/2010

  01/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 51/2010/QĐ-UBND

  Ban hành quy định chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Dương

  22/12/2010

  01/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 04/2010/CT-UBND

  Về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  22/12/2010

  01/01/2011

 • Quyết định 48/2010/QĐ-UBND

  Ban hành chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Dương

  22/12/2010

  01/01/2011

 • Quyết định 47/2010/QĐ-UBND

  Về việc phê duyệt nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2011-2015

  22/12/2010

  01/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 60/2010/QĐ-UBND

  Về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ; hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ chỉ huy phó quân sự cấp xã và phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ khu, ấp đội trưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  22/12/2010

  01/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 58/2010/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương

  22/12/2010

  01/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 57/2010/QĐ-UBND

  Ban hành quy định bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  22/12/2010

  01/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 50/2010/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định một số mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  22/12/2010

  01/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.