Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính

________________________

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 66/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục Thể thao trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Tài chính là cơ quan của Tổng cục Thể dục thể thao, có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao thực hiện quản lý Nhà nước về kế hoạch, tài chính, đầu tư và dịch vụ công trong lĩnh vực thể dục, thể thao theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp xây dựng trình Tổng cục trưởng để trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm, chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án, dự án, công trình quan trọng quốc gia về thể dục, thể thao, dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Chủ trì, phối hợp thẩm định trình Tổng cục trưởng các đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch hàng năm thuộc lĩnh vực kế hoạch, tài chính của Tổng cục Thể dục thể thao theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

3. Tham mưu giúp Tổng cục trưởng tổ chức hoặc phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm, chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án, dự án, công trình quan trọng quốc gia về thể dục, thể thao, các chế độ chính sách, định mức kinh tế, kỹ thuật, giá cả, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ.

4. Chủ trì, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng, tổng hợp và trình Tổng cục trưởng dự toán ngân sách hàng năm của Tổng cục; phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị dự toán trực thuộc Tổng cục theo quy định và hướng dẫn tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

5. Thẩm định, phê duyệt quyết toán tài chính cho các đơn vị dự toán trực thuộc Tổng cục; lập báo cáo, tổng hợp quyết toán ngân sách và công khai tài chính, ngân sách; quản lý việc sử dụng tài sản nhà nước của các đơn vị dự toán trực thuộc Tổng cục theo quy định; kiểm tra công tác kế toán và quản lý tài chính; giám sát tình hình thực hiện ngân sách của Tổng cục.

6. Tham mưu giúp Tổng cục trưởng thực hiện quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền của Tổng cục trưởng theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và theo quy định của pháp luật.

7. Tham mưu giúp Tổng cục trưởng trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành quy định điều kiện, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình thể dục, thể thao và tổ chức hướng dẫn thực hiện sau khi được phê duyệt.

8. Tham mưu giúp Tổng cục trưởng thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng phần vốn nhà nước hỗ trợ cho các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và theo quy định của pháp luật.

9. Hướng dẫn, kiểm tra các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia, các đội tuyển thể thao quốc gia, ban tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quốc gia, ban tổ chức các cuộc thi thể thao quốc tế tại Việt Nam trong việc vận động và sử dụng các nguồn tài trợ

10. Tham mưu giúp Tổng cục trưởng quản việc tổ chức, triển khai nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và y học trong lĩnh vực thể dục, thể thao theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

11. Tham gia hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình cải cách hành chính phần tài chính công của Tổng cục Thể dục thể thao.

12. Chủ trì, hướng dẫn thực hiện việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục theo quy định của pháp luật.

13. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ kế hoạch, tài chính cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác kế hoạch, tài chính của Tổng cục thể dục thể thao.

14. Thực hiện cải cách hành chính, quản lý công chức, thực hiện chính sách, chế độ đối với công chức trong Vụ; quản lý tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu, sử dụng ngân sách được giao theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ trưởng, các Phó vụ trưởng và công chức

2. Vụ trưởng Vụ Tài chính có trách nhiệm bố trí công chức theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; ban hành quy chế làm việc của Vụ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Tài chính, Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục Thể dục thể thao và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Tổng Cục trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Danh Thái