• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2011
BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Số: 07/2011/TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 10 tháng 6 năm 2011

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư liên tịch này quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Công chức, viên chức và người lao động quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này là những người đã được tuyển dụng trong phạm vi chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao hàng năm theo quy định của pháp luật về quản lý biên chế và đã được xếp lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang làm việc tại các tổ chức thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, gồm:

1. Văn phòng.

2. Thanh tra.

3. Ban Tổ chức cán bộ.

4. Ban Kế hoạch - Tài chính.

5. Ban Quy hoạch, Kiến trúc và Môi trường.

6. Ban Nghiệp vụ văn hóa dân tộc.

7. Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư.

8. Ban Quản lý Khu các làng dân tộc.

9. Trung tâm Thông tin - Dữ liệu.

10. Tạp chí Làng Việt.

Điều 3. Hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung

Đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch này được áp dụng hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm từ nguồn chi thường xuyên của ngân sách nhà nước hàng năm là 0,8 lần mức lương tối thiểu chung. Thời gian thực hiện được tính kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Điều 4. Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chức thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

1. Các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, gồm: Văn phòng; Thanh tra; Ban Tổ chức cán bộ, Ban Kế hoạch - Tài chính; Ban Quy hoạch, Kiến trúc và Môi trường; Ban Nghiệp vụ văn hóa dân tộc; Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư được thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

2. Các tổ chức là các đơn vị sự nghiệp thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, gồm: Ban Quản lý Khu các làng dân tộc; Trung tâm Thông tin - Dữ liệu; Tạp chí Làng Việt thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2011.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức thực hiện chi trả tiền lương tăng thêm đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý.

3. Đối với những người đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khỏi Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trước ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành thì không hồi tố chi trả tiền lương tăng thêm theo quy định tại Thông tư liên tịch này.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ để thống nhất với Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, giải quyết.

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Nội vụ
Thứ trưởng

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Tài chính
Thứ trưởng

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thứ trưởng

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

   

Nguyễn Duy Thăng

Nguyễn Thị Minh

Hồ Anh Tuấn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.