• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2023
HĐND TỈNH BÌNH DƯƠNG
Số: 17/2022/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 12 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Bổ sung Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 25 tháng 4 năm 2022
của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi,
hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương

___________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

KHÓA X - KỲ HỌP THỨ TÁM

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông;

Xét Tờ trình số 6191/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 25/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 103/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:

1. Bổ sung nội dung và mức chi cho công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi thi tại các kỳ thi:

 

 (Đơn vị tính: Đồng/người/ngày)

S TT

Đối tượng áp dụng

Mức chi

Thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Thi tuyển sinh đầu cấp

Coi thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

Thi học sinh giỏi các môn văn hóa, chọn đội tuyển học sinh giỏi

Thi tốt nghiệp nghề

Cấp tỉnh

Cấp huyện

1

Trưởng đoàn

675.000

610.000

675.000

610.000

470.000

340.000

2

Phó Trưởng đoàn; Thành viên thanh tra, kiểm tra độc lập

610.000

545.000

610.000

545.000

425.000

305.000

3

Thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra

540.000

485.000

540.000

485.000

380.000

270.000

2. Mức chi trên chỉ áp dụng cho cộng tác viên thanh tra; trường hợp thanh tra viên chính, thanh tra viên hoặc công chức thuộc cơ quan thanh tra sở chỉ áp dụng cho kỳ thi tổ chức trùng vào thứ Bảy, Chủ nhật hoặc ngày lễ.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa X, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023./.

 

Chủ tọa

(Đã ký)

 

Nguyễn Trường Nhật Phượng

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.