• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2023
HĐND TỈNH BÌNH DƯƠNG
Số: 20/2022/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 12 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Quy định mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho cán bộ, công chức, viên chức,

người lao động, lực lượng vũ trang trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị

làm việc tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương

_________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA X
- KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 6135/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị làm việc tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 98/BC-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Ban Pháp chế; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị làm việc tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ:

a) Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả các trường hợp được biệt phái, trưng tập) trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù làm việc tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh.

b) Người lao động hợp đồng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị (được cấp có thẩm quyền giao) làm việc tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh.

c) Lực lượng vũ trang (kể cả các trường hợp được biệt phái) thực hiện nhiệm vụ tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh.

2. Điều kiện được hỗ trợ: các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này phải có thời gian công tác tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh từ 50% số ngày làm việc thực tế trong tháng trở lên mới được hưởng mức hỗ trợ hàng tháng theo quy định tại Nghị quyết này.

3. Mức hỗ trợ: 880.000 đồng/người/tháng.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: ngân sách nhà nước cấp tỉnh, được giao trong dự toán hàng năm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại Toà nhà Trung tâm Hành chính tỉnh.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa X, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023./.

 

 

Chủ tọa

(Đã ký)

 

Nguyễn Trường Nhật Phượng

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.