• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2023
HĐND TỈNH BÌNH DƯƠNG
Số: 21/2022/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 12 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Quy định chế độ hỗ trợ đối với người làm việc tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh,

Hội Chữ thập đỏ cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương

_____________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

KHÓA X - KỲ HỌP THỨ TÁM

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 6160/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về chế độ hỗ trợ đối với người làm việc tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 98/BC-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Ban Pháp chế; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ hỗ trợ đối với người làm việc tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ Chữ thập đỏ cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ: người làm việc tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ cấp huyện (không áp dụng đối với đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về phụ cấp công vụ).

2. Mức hỗ trợ:

a) Mức hỗ trợ hàng tháng: 25% mức lương.

(Mức lương được tính bằng: lương cơ sở x hệ số lương hiện hưởng).

b) Đối với người làm việc giữ chức vụ lãnh đạo thì mỗi tháng được hỗ trợ thêm:

- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh: 0,225 x mức lương cơ sở.

- Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh: 0,175 x mức lương cơ sở.

- Chánh Văn phòng và Trưởng các Ban Hội Chữ thập đỏ tỉnh: 0,125 x mức lương cơ sở.

- Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng các Ban Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ cấp huyện: 0.075 x mức lương cơ sở.

- Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ cấp huyện: 0,05 x mức lương cơ sở. Riêng đối với thành phố trực thuộc tỉnh, mức hỗ trợ: 0,06 x mức lương cơ sở.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa X, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023./.

 

Chủ tọa

(Đã ký)

 

Nguyễn Trường Nhật Phượng

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.