• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2023
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
Số: 40/2022/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 21 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt, ban hành, điều chỉnh quy chế quản lý kiến trúc và danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh

_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 ngày 6 tháng 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 5171/TTr-SXD ngày     01 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân cấp cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh (Uỷ ban nhân dân cấp huyện) lập, điều chỉnh quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn thuộc địa giới hành chính do đơn vị quản lý.

Đối với quy chế quản lý kiến trúc đô thị, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm lập; rà soát, đánh giá việc thực hiện quy chế quản lý kiến trúc để điều chỉnh, trình Sở Xây dựng tổ chức thẩm định và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

Đối với quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn, Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và ban hành quy chế quản lý sau khi được Sở Xây dựng tổ chức thẩm định và kết luận đủ điều kiện để ban hành.

Khi tổ chức lập, điều chỉnh quy chế kiến trúc cần lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo quy chế quản lý kiến trúc, trong đó lưu ý việc lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước về Quốc phòng, An ninh.

Điều 2. Phân cấp cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh (Uỷ ban nhân dân cấp huyện) lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị thuộc địa giới hành chính do đơn vị quản lý.

Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Khoản 2, Khoản 6 Điều 5 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm rà soát, đánh giá, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh hằng năm đối với công trình kiến trúc có giá trị theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Kiến trúc năm 2019.

Điều 3. Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm định quy chế quản lý kiến trúc, thành lập Hội đồng thẩm định quy chế quản lý kiến trúc và lập báo cáo thẩm định; tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định danh mục công trình kiến trúc có giá trị.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Võ Văn Minh

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.