• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/05/2009
BỘ VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Số: 1735/QĐ-BVHTTDL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 7 tháng 5 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức tuần văn học Thụy Điển tại Việt Nam trong khuôn khổ Dự án Văn hóa do SIDA tài trợ

________________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007, của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/ NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ hiệp định riêng giữa Chính phủ Việt Nam và Thụy Điển về Hỗ trợ Văn hóa Việt Nam vì sự nghiệp phát triển bền vững –giai đoạn 2005-2009 và kế hoạch hành động năm 2008 và 2009 của dự án;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/ QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam, Nhà văn Hà Nội và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây đón đoàn 07 nhà văn, nhà thơ, dịch giả và nhà xuất bản Thụy Điển vào tổ chức Tuần Văn học Thụy Điển tại Việt Nam trong khuôn khổ dự án văn hóa do Sida tài trợ tài trợ nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam -Thụy Điển;

- Thời gian: từ ngày 17 đến 31 tháng 5 năm 2009

- Hoạt động tại địa phương: Hà Nội và Nghệ An.

Điều 2. Về kinh phí: Dự án “Hỗ trợ Văn hóa Việt Nam vì sự nghiệp phát triển bền vững giai đoạn 2005-2009’’ đài thọ toàn bộ mọi chi phí liên quan đến việc tổ chức Tuần Văn học Thụy Điển tại Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn Phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thì hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Trần Chiến Thắng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.