• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/11/2018
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
Số: 44/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Phước, ngày 7 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Công bố danh mục Cửa khẩu phụ, lối mở biên giới được phép thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật quản lý ngoại thương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1628/TTr-SCT ngày 17 tháng 10 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục cửa khẩu phụ, lối mở biên giới được phép thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Phước, gồm:

1. Cửa khẩu phụ Tân Tiến thuộc xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

2. Lối mở biên giới Lộc Tấn thuộc xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tư pháp; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Lộc Ninh, Bù Đốp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2018./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Trăm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.