• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/08/2022
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
Số: 16/2022/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Phước, ngày 21 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ các Quyết định của y ban nhân dân tỉnh Bình Phước

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

          Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

          Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

          Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

          Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

          Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 600/TTr-SGDĐT ngày 17/3/2022 và Tờ trình số 1910/TTr-SGDĐT ngày 11/7/2022 về việc ban hành Quyết định bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định:

          1. Quyết định số 09/2002/QĐ-UB ngày 05 tháng 3 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về mức thu - chi học phí học sinh kế hoạch A - Trường Trung học Y tế.

          2. Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên áp dụng cho năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

          Lý do bãi bỏ: Các căn cứ pháp lý để ban hành các Quyết định trên hết hiệu lực thi hành và hết giai đoạn triển khai thực hiện.

          Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

          Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2022./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Tuệ Hiền

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.