• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/12/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 20/09/2006
BỘ XÂY DỰNG
Số: 32/2001/QĐ-BXD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trung Ương, ngày 20 tháng 12 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành định mức và đơn giá thí nghiệm

vật liệu và cấu kiện xây dựng

____________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04/03/1994 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng và Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tập Định mức và đơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng.

Điều 2. Định mức và đơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng này áp dụng thống nhất trong cả nước kể từ ngày 01/01/2002 và thay thế tập Giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 444/BXD-VKT ngày 1/8/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Tổng công ty Nhà nước có đơn vị được phép thực hiện thí nghiệm vật liệu và kết cấu xây dựng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4. Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ Bộ Xây dựng và các Cục, Vụ, Viện liên quan chịu trách nhiệm theo dõi, tổng kết tình hình thực hiện tập định mức và đơn giá này.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Kiểm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.