• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 08/01/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 13/08/2006
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1232/1999/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trung Ương, ngày 24 tháng 12 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới

thuộc phạm vi chương trình phát triển kinh tế xã hội các

xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa

________________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ  quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ  về Chương trình phát triển  kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và miền núi và Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,  Lao động  - Thương binh và xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này danh sách các xã đặc biệt khó khăn và các xã biên giới  thuộc phạm vi Chương  trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa (gọi tắt là Chương trình 135) để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình từ kế hoạch năm 2000.

Tổng số xã đặc biệt khó khăn và các xã biên giới là 1.870 xã thuộc 284 huyện của 49 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 2. Trong tổng số 1.870 xã đặc biệt khó khăn và các xã biên giới:

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư cho 1.746 xã  (gồm 1.602 xã đặc biệt khó khăn và 144 xã biên giới).

- Ngân sách địa phương hỗ trợ đầu tư cho 124 xã  là các xã đặc biệt khó khăn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực  thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng Chính phủ

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.