• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/03/2002
  • Ngày hết hiệu lực: 05/08/2022
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
Số: 09/2002/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Phước, ngày 5 tháng 3 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

V/v Mức thu - chi học phí học sinh kế hoạch A - Trường Trung học Y tế.

__________________________

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ( sửa đổi ) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngàv 20/3/1996;

- Căn cứ Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT-BGD&ĐT-TC ngày 31/8/1998 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu - chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; và Thông tư số 38/2001/TTLT/BGD&ĐT-TC ngày 22/8/2001 cua Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 54/1998/TI'LT-BGD&ĐT-TC ngày 31/8/1998;

- Căn cứ nghị quyết số 25/2002/NQ-HĐ tại kỳ họp thứ năm - HĐND tỉnh Bình Phước khoá VI từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 01 năm 2002 về việc "Mức thu - chi học phí ở các cơ sơ giáo dục công lập. bán công và học sinh kế hoạch A - Trường Trung học Y tế. ”

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quy dinh mức thu học phí học sinh kế hoạch A của Trường Trung hoc Y tế từ năm học 2001 - 2002 trở đi như sau;

Thu 60.000 đồng/hs/tháng.

Thời gian thu: 10 tháng/01 năm học.

Điều 2: Đối tượng miễn giảm; Việc tổ chức thu, quản lý và sử dụng qũy hoc phí thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ. Thông tư liên tịch số 54/199X/TTLT/BGD&ĐT-BTC. số 38/200l/TTLT/BGD&ĐT-BTC của liên Bộ Giáo dục - Đào tạo và Tài chính.

Điều 3: Các ông ( bà ) Chánh Văn phòng LBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục &. Đào tạo. Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thị, Thủ trưởng các ngành liên quan và Hiệu trưởng Trường Trung học Y tế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ năm học 2001-2002.

Mọi quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Hưng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.