• Nghị quyết 01/2023/NQ-UBND

  Ban hành Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh

  22/03/2023

  31/03/2023

 • Nghị quyết 24/2022/NQ-HĐND

  Quy định chế độ hỗ trợ đột xuất cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn, rủi ro trong cuộc sống trên địa bàn tỉnh

  09/12/2022

  19/12/2022

 • Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND

  Quy điịnh về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh

  08/12/2022

  19/12/2022

 • Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  08/12/2022

  19/12/2022

 • Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND

  Quy điihnj mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

  08/12/2022

  19/12/2022

 • Nghị quyết 19/2022/NQ-HĐND

  Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh

  18/11/2022

  28/11/2022

 • Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND

  Quy định chính sách khuyến khích và tôn vinh tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh

  18/11/2022

  28/11/2022

 • Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND

  Về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất và khoán bảo vệ rừng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030

  18/11/2022

  28/11/2022

 • Nghị quyết 20/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước trên địa bàn tỉnh.

  18/11/2022

  28/11/2022

 • Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh

  23/08/2022

  03/09/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.