Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BCT hợp nhất các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực.
Số ký hiệu 18/VBHN-BCT Loại VB được sửa đổi bổ sung Nghị định
Ngày xác thực 27/12/2022 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.