Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BCT ngày 06/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hợp nhất Thông tư số 02/2017/TT-BCTngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện và Thông tư số 14/2022/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
Số ký hiệu 10/VBHN-BCT Loại VB được sửa đổi bổ sung Thông tư
Ngày xác thực 06/10/2022 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.