• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/08/2007
QUỐC HỘI
Số: 01/2007/QH12
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI

Về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng

Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII

 

QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 84 và Điều 114 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Điều 2 Luật tổ chức Quốc hội;

Căn cứ Điều 2 Luật tổ chức Chính phủ;

Căn cứ Điều 29 Nội quy kỳ họp Quốc hội;

Căn cứ Tờ trình số 19/TTr-TTg ngày 26/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quốc hội quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

A CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH PHỦ

I. CÁC BỘ

1. Bộ Quốc phòng,

2. Bộ Công an,

3. Bộ Ngoại giao,

4. Bộ Nội vụ,

5. Bộ Tư pháp,

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

7. Bộ Tài chính,

8. Bộ Công thương,

9. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

10. Bộ Giao thông vận tải,

11. Bộ Xây dựng,

12. Bộ Tài nguyên và Môi trường,

13. Bộ Thông tin và Truyền thông,

14. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

15. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch,

16. Bộ Khoa học và Công nghệ,

17. Bộ Giáo dục và Đào tạo,

18. Bộ Y tế.

II. CÁC CƠ QUAN NGANG BỘ:

19. Uỷ ban Dân tộc,

20. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

21. Thanh tra Chính phủ,

22. Văn phòng Chính phủ.

III. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của một số bộ, cơ quan ngang bộ đã được quy định tại các luật, pháp lệnh hiện hành, nhưng nay có sự thay đổi về cơ cấu, tổ chức theo Nghị quyết này, thì được chuyển giao cho các bộ, cơ quan ngang bộ tương ứng kể từ ngày các cơ quan này được sắp xếp lại. Giao cho Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung các luật, pháp lệnh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ theo Nghị quyết này.

IV. Chính phủ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ.

B. SỐ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ:

Chính phủ có 05 Phó Thủ tướng.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ nhất, thông qua ngày 31 tháng 07 năm 2007./.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Phú Trọng

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.