• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2021
  • Tải chi tiết
Lịch sử hiệu lực: Bộ luật 10/2012/QH13
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
18/06/2012 Văn bản được ban hành 10/2012/QH13
01/05/2013 Văn bản có hiệu lực 10/2012/QH13
01/07/2016 Bị bãi bỏ 1 phần 92/2015/QH13 Xem tại đây
01/07/2016 Được bổ sung 92/2015/QH13 Xem tại đây
01/01/2019 Được sửa đổi 35/2018/QH14
01/01/2019 Được sửa đổi 35/2018/QH14.
01/01/2021 Văn bản hết hiệu lực 10/2012/QH13
01/01/2021 Bị hết hiệu lực 45/2019/QH14
 

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.