• Thông tư 14/2021/TT-BLĐTBXH Quy định về Điều lệ trường trung cấp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 24/2020/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 21/2020/TT-BLĐTBXH Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 20/2020/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định cơ sở thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 19/2020/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 48/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 •  
     
     
   
     
       
       
       
   

  This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.