• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/08/2017
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Số: 1229/QĐ-BLĐTBXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 8 năm 2017

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Trọng Đàm

Tải file đính kèm
 

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.