• Thông tư 33/LĐ-TT

  Về việc hướng dẫn và quy định chi tiết thi hành bản Điều lệ tạm thời quy định việc tuyển dụng và sử dụng nhân công ở nông thôn của Chính phủ

  17/10/1960

  01/11/1960

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 1512/LĐ-NC

  Về việc hướng dẫn giải quyết một số nhân công mà trước đây các xí nghiệp, công trường... đã tự ý tuyển dụng

  15/10/1960

  30/10/1960

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 12/LĐTT

  Về việc hướng dẫn và quy định chi tiết thi hành Nghị định 8/CP ngày 18/4/1960 của Hội đồng Chính phủ về việc cấp giấy đăng ký cho thợ và người lao động ngoài biên chế Nhà nước

  20/05/1960

  04/06/1960

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 10/LĐ-TT

  Về việc hướng dẫn quy định chi tiết thi hành Nghị định số 7/CP ngày 18/4/60 của Hội đồng Chính phủ về việc cấp phát sổ lao động

  16/05/1960

  31/05/1960

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 2/LĐ-TT

  Về việc hướng dẫn việc tuyển dụng, sử dụng, đào tạo công nhân ở các xí nghiệp công nghiệp địa phương

  02/01/1960

  17/01/1960

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 1/LĐ-TT

  Về việc quy định những nơi được áp dụng chế độ tăng thù lao cho dân công phục vụ trên miền rừng núi

  02/01/1960

  01/11/1959

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 23/LĐ-CT

  Về việc đón tiếp Việt kiều về nước

  15/12/1959

  15/12/1959

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 21-LĐ/TT

  Về việc hướng dẫn việc tuyển mộ, sử dụng nhân công ở các xí nghiệp công tư hợp doanh

  17/11/1959

  02/12/1959

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 20/LĐ-TT

  Về việc bổ sung và sửa đổi mới một số điểm về chế độ học nghề theo lối kèm cặp

  03/11/1959

  03/11/1959

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 13/LĐ-TT

  Về việc hướng dẫn thi hành việc tuyển dụng người vào biên chế các xí nghiệp, công, nông, lâm trường của Chính phủ

  08/07/1959

  08/07/1959

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.