• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/03/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 01/04/2013
BỘ THUỶ SẢN
Số: 05/2006/QĐ-BTS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 2 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc ban hành Quy chế Đăng kiểm viên tầu cá

____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN

Căn cứ Luật Thủy sản;

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản;

Căn cứ Nghị định số 66/2005/NĐ-CP, ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tầu cá hoạt động thủy sản;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế Đăng kiểm viên tầu cá”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. Các quy định trước đây trái với quy định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng; Vụ trưởng các Vụ; Chánh Thanh tra Bộ; Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản; Giám đốc các Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Lương Lê Phương

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.