• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 23/09/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 18/03/2016
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 44/2012/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 13 tháng 9 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường vùng hồ chứa thủy điện Bắc Hà

____________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước (1998);

Căn cứ Luật Di sản văn hóa (2001);

Căn cứ Luật Đất đai (2003);

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng (2004);

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa (2004);

Căn cứ Luật Thủy sản (2003);

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường (2005);

Căn cứ Luật Du lịch (2005);

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Di sản văn hóa (2009);

Căn cứ Luật Khoáng sản (2010);

Căn cứ Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính Phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi;

Căn cứ Nghị định số 60/2011/NĐ-CP ngày 20/7/2011 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa;

Căn cứ Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 về quản lý an toàn đập;

Căn cứ Thông tư số 03/2012/TT-BTNMT ngày 12/4/2012 quy định về quản lý, sử dụng đất vùng bán ngập lòng hồ thủy điện;

Căn cứ Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa;

Căn cứ Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa;

Căn cứ Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đăng ký phương tiện vận tải thủy nội địa;

Căn cứ Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý rừng;

Căn cứ Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07/10/2010 quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện;

Căn cứ Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ;

Căn cứ Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đăng ký phương tiện vận tải thủy nội địa;

Căn cứ Quyết định số 1042/QĐ-BCT ngày 07/3/2011 của Bộ Công Thương ban hành Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Bắc Hà;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 77/TTr-STNMT ngày 28/6/2012 và Văn bản số 1171/TNMT-NKTTV ngày 07/8/2012,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên môi trường hồ chứa thủy điện Bắc Hà.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười ngày) kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Vịnh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.