Sign In

.

Bộ Ngoại giao

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Phạm Bình Minh