Sign In

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phạm Bình Minh