• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/08/2010
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 47/2010/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành kèm theo Quyết định số 95/2006/QĐ-TTg ngày 03 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ

________________________________­­

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và ý kiến tại cuộc họp Ban Cán sự Đảng Chính phủ ngày 12 tháng 6 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 7, Điều 8 Quy chế Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành kèm theo Quyết định số 95/2006/QĐ-TTg ngày 03 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

“Điều 7. Người được bổ nhiệm Trợ lý Bộ trưởng phải đang giữ chức vụ Trưởng đơn vị trực thuộc Bộ và trong diện quy hoạch Thứ trưởng, đồng thời còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

1. Có tín nhiệm cao và đã giữ chức vụ Vụ trưởng tại Bộ Ngoại giao ít nhất từ 02 năm trở lên;

2. Không quá 50 tuổi và có đủ sức khỏe để đảm nhiệm công tác;

3. Trình độ lý luận chính trị cao cấp.

 Điều 8. Số lượng Trợ lý Bộ trưởng được căn cứ theo yêu cầu công tác và không quá 05 người.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2010.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.