• Nghị định 24/2023/NĐ-CP

  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

  14/05/2023

  01/07/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 06/2023/TT-BNV

  Ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước

  04/05/2023

  05/05/2023

 • Thông tư 5/2023/TT-BNV

  Hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

  03/05/2023

  20/06/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 4/2023/TT-BNV

  Bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu

  03/05/2023

  25/06/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 3/2023/TT-BNV

  Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

  30/04/2023

  15/06/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 2/2023/TT-BNV

  Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

  23/03/2023

  10/05/2023

 • Thông tư 1/2023/TT-BNV

  Sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

  09/03/2023

  24/04/2023

 • Nghị định 06/2023/NĐ-CP

  Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức

  21/02/2023

  10/04/2023

 • Thông tư 13/2022/TT-BNV

  Hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức

  31/12/2022

  15/02/2023

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.