• Nghị định 159/2020/NĐ-CP

  về người quản lý giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

  31/12/2020

  31/12/2020

 • Thông tư 7/2020/TT-BNV

  Quy định báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam

  15/12/2020

  01/02/2021

 • Nghị định 143/2020/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

  10/12/2020

  10/12/2020

 • Thông tư 6/2020/TT-BNV

  ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức; thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

  02/12/2020

  20/01/2021

 • Nghị định 138/2020/NĐ-CP

  quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

  27/11/2020

  01/12/2020

 • Nghị quyết 131/2020/QH14

  Tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh

  16/11/2020

  01/01/2021

 • Thông tư 5/2020/TT-BNV

  Bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 09/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

  09/11/2020

  09/11/2020

 • Thông tư 4/2020/TT-BNV

  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

  13/10/2020

  01/12/2020

 • Nghị định 120/2020/NĐ-CP

  quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

  07/10/2020

  08/11/2020

 • Nghị định 34/2021/NĐ-CP

  Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng

  29/09/2020

  29/03/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.