• Thông tư 33-NV

  Về việc hướng dẫn thi hành Chỉ thị số 99/TTg-TW ngày 26/10/64 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho cơ quan, xí nghiệp và các tổ chức xã hội mua nhà tư nhân

  02/12/1964

  17/12/1964

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư 01-NV

  Về việc Hướng dẫn nhiệm vụ của Uỷ ban hành chính các cấp đối với công tác hộ tịch

  11/01/1964

  26/01/1964

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư 06-NV

  Về việc thành lập đội phòng cháy và chữa cháy chuyên nghiệp khu, thành phố, tỉnh

  09/02/1962

  24/02/1962

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư 54/NV-TB

  Về việc quy định chế độ ưu đãi đối với các cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang khi bị thương, bị hy sinh, khi từ trần, khi phục viên, chuyển ngành và đối với gia đình anh em

  30/11/1959

  15/12/1959

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 32-NV/CB

  Hướng dẫn việc tuyển dụng vào biên chế.

  01/07/1959

  16/07/1959

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 45/NV-TC

  Về việc phân phối và quản lý đất bãi sa bồi

  02/07/1958

  17/07/1958

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 483-VF

  Định giờ làm việc hàng ngày ở các công sở

  24/04/1956

  09/05/1956

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 1-NV-2A-TT

  Định thể thức thi hành kỷ luật đối với công chức bỏ việc

  12/01/1951

  12/01/1951

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 41-NV-6-TT

  Định thể lệ xếp công chức vào thang lương chung theo năng lực

  16/10/1950

  01/05/1950

 • Thông tư 2600-P/2

  Về việc thi hành Nghị định số 98-NĐ ngày 4/7/1949 ấn định chế độ nhân viên Bộ Quốc phòng và Nghị định số 99-NĐ ngày 4/7/1949 ấn định chế độ nhân viên Bộ Quốc phòng.

  18/07/1949

  19/07/1949

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.