• Thông tư 2/2021/TT-BNV

  Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

  11/06/2021

  01/08/2021

 • Thông tư 01/2021/TT-BNV

  Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

  11/01/2021

  11/01/2021

 • Thông tư 7/2020/TT-BNV

  Quy định báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam

  15/12/2020

  01/02/2021

 • Thông tư 6/2020/TT-BNV

  ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức; thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

  02/12/2020

  20/01/2021

 • Thông tư 5/2020/TT-BNV

  Bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 09/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

  09/11/2020

  09/11/2020

 • Thông tư 4/2020/TT-BNV

  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

  13/10/2020

  01/12/2020

 • Thông tư 03/2020/TT-BNV

  Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức

  21/07/2020

  05/09/2020

 • Thông tư 3/2020/TT-BNV

  Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức

  21/07/2020

  05/09/2020

 • Thông tư 02/2020/TT-BNV

  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

  14/07/2020

  01/09/2020

 • Thông tư 01/2020/TT-BNV

  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

  16/04/2020

  15/06/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.