Sign In

PHÁP LỆNH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Số 21/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000

sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức

 _______________________

 

Căn cứvào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Căn cứvào Nghị quyết của Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 6 về Chương trình xây dựng luật,pháp lệnh năm 2000;

Pháp lệnhnày sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức đã được Uỷ banThường vụ Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 2 năm 1998.

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cánbộ, công chức như sau:

1.Điều 17 được sửa đổi, bổ sung:

"Điều17. Cán bộ, công chức không được thành lập, tham gia thành lậphoặc tham gia quản lý, điều hành các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệmhữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trườnghọc tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư.

Cán bộ, côngchức không được làm tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, dịch vụ vàcác tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc cóliên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩmquyền giải quyết của mình và các công việc khác mà việc tư vấn đó có khả nănggây phương hại đến lợi ích quốc gia.

Chính phủquy định cụ thể việc làm tư vấn của cán bộ, công chức."

2.Điều 19 được sửa đổi, bổ sung.

"Điều19. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, vợ hoặcchồng của những người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trongphạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước."

Điều 2. Những quy định trước đây trái với Pháp lệnh nàyđều bãi bỏ.

Điều 3.

1. Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.

2. Căn cứ vào Pháp lệnh này, tổ chứcchính trị, tổ chức chính trị - xã hội quy định cụ thể việc thực hiện đối vớicán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của mình./.

 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nông Đức Mạnh