Sign In

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 62/CP NGÀY 27 THÁNG 2 NĂM 1980
VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÁN BỘ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960;

Xét nhu cầu công tác và khả năng của cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1- Đồng chí Đinh Đức Thiện, Bộ trưởng Bộ Giao thông và vận tải, thay mặt Chính phủ phụ trách công tác dầu khí, công tác giao thông và công tác điều hoà vận tải trong cả nước.

Điều 2 - Các đồng chí thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đồng chí Đinh Đức Thiện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Hội đồng Chính phủ

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Phạm Văn Đồng