• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/10/1949
BỘ TÀI CHÍNH-BỘ LAO ĐỘNG-BỘ NỘI VỤ
Số: 46-NV/TC/LĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 1949

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

SỐ 46-NV/TC/LĐ NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 1949 CỦA BỘ NỘI VỤ, LAO ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH ẤN ĐỊNH QUYỀN LỢI CỦA NỮ CÔNG CHỨC VÀ CÔNG NHÂN CHÍNH PHỦ TRONG KHI THAI SẢN

Trong khi chờ ban hành Quy chế công chức và chế độ chung cho công nhân giúp việc Chính phủ, tạm thời quyền lợi của nữ công chức và nữ công nhân làm việc cho Chính phủ trong thời kỳ thai sản, quy định như sau:

1/ Nữ công chức và nữ công nhân giúp việc Chính phủ được nghỉ một tháng trước khi đẻ và một tháng sau khi đẻ;

2/ Trong thời kỳ nghỉ trước và sau khi đẻ, nữ công chức và nữ công nhân được hưởng tất cả lương và các thứ phụ cấp;

3/ Nữ công chức và nữ công nhân có thể cho con bú tại cơ quan mình làm việc trong hạn một năm kể từ ngày đẻ; lúc cho con bú được nghỉ 30 phút trong giờ làm buổi sáng và buổi chiểu.

Các giờ nghỉ cho con bú không được trừ vào hạn nghỉ phép hàng năm mà nữ công chức và nữ công nhân có thể được hưởng.

 

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Tài chính
Thứ trưởng

Bộ trưởng Bộ Lao động

Q. Bộ trưởng Bộ Nội vụ

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

   

Trịnh Văn Bính

Nguyễn Văn Tạo

Phan Kế Toại

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.