• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/1980
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 277/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 10 năm 1980

CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 277/TTG NGÀY 1 THÁNG 10
NĂM 1980 VỀ VIỆC NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG DANH MỤC VÀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC CHỨC VỤ VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC

1. Để có căn cứ để xác định biên chế hợp lý, cũng như để nhận xét đánh giá tuyển chọn bố trí cán bộ, nhân viên và thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động, Thủ tướng Chính phủ quyết định tiến hành việc xây dựng danh mục thống nhất và xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức vụ viên chức trong các cơ quan Nhà nước, quân đội và cơ quan an ninh.

Đây là một công tác phức tạp đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành và các địa phương theo sự hướng dẫn nghiệp vụ tập trung của tiểu ban nghiên cứu xây dựng danh mục và tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức vụ viên chức (gọi tắt là tiểu ban danh mục và tiêu chuẩn nghiệp vụ) đã được thành lập theo Quyết định số 36 - CP ngày 2 tháng 2 năm 1980 của Hội đồng Chính phủ.

2. Các cơ quản quản lý ngành ở Trung ương có trách nhiệm cùng với các cơ quan quản lý ở địa phương xây dựng danh mục và tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức vụ viên chức trong toàn ngành từ nhân viên đến thủ trưởng các cơ quan thuộc ngành ở các cấp.

3. Tiểu ban danh mục và tiêu chuẩn nghiệp vụ của Chính phủ cần tăng cường cán bộ giúp việc gồm cán bộ biệt phái từ Bộ Lao động và từ các Bộ khác đến để xúc tiến công tác nghiên cứu tổng hợp, hướng dẫn nghiệp vụ và đôn đốc các ngành, các địa phương thực hiện tốt công tác này. Các ngành có trách nhiệm cử cán bộ có năng lực biệt phái đến làm việc ở văn phòng tiểu ban cho đến khi hoàn thành công tác.

4. Hiện nay nhiều cơ quan đã thành lập các tổ chuyên trách nghiên cứu các vấn đề có liên quan với nhau như tổ nghiên cứu cải tiến quản lý xí nghiệp, tổ nghiên cứu kiện toàn tổ chức và cải tiến lề lối làm việc của bộ máy quản lý Nhà nước, tổ danh mục và tiêu chuẩn nghiệp vụ... Các ngành, các địa phương cần sắp xếp hợp lý để phối hợp công việc để tránh những việc nghiên cứu trùng lắp, chồng chéo và dành cán bộ có năng lực để tập trung thực hiện công tác nghiên cứu xây dựng danh mục và tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức vụ viên chức, lấy đó làm cơ sở cho việc tiến hành các công tác khác về tổ chức quản lý.

5. Để bảo đảm việc áp dụng danh mục thống nhất và tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức vụ viên chức sau khi ban hành, Bộ Lao động có trách nhiệm phối hợp với Ban tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan, nghiên cứu trình Chính phủ kịp thời ban hành các chế độ, chính sách phù hợp.

Căn cứ vào Chỉ thị này, các đồng chí Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương tiến hành ngay các việc cần làm theo hướng dẫn của tiểu ban danh mục và tiêu chuẩn nghiệp vụ. Trước mắt cần có kế hoạch cụ thể bảo đảm hoàn thành việc xây dựng danh mục các chức vụ, đồng thời có kế hoạch nghiên cứu và hoàn thành việc xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức vụ viên chức trong thời hạn ngắn nhất.

 

Thủ tướng Chính phủ

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Tố Hữu

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.