• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/05/2006
CHÍNH PHỦ-UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
Số: 05/2006/NQLT/CP-UBTWMTTQVN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH

Về việc ban hành Quy chế “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ,

công chức, đảng viên ở khu dân cư”

____________

 

 CHÍNH PHỦ - ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN

TỔ QUỐC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002;

Căn cứ Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này bản Quy chế “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, Đảng viên ở khu dân cư”.

Điều 2. Quy chế này áp dụng ở một số xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã); thôn, làng, ấp, bản, khu phố, tổ dân phố, cụm dân cư (gọi chung là khu dân cư) tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Ninh Bình, Quảng Bình, Tiền Giang.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(Đã ký)

(Đã ký)

  

Phan Văn Khải

Phạm Thế Duyệt

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.