• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 13/03/2006
BỘ Y TẾ
Số: 07/2006/QĐ-BYT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định về nội dung, hình thức thi nâng ngạch

 viên chức chuyên môn ngành Y tế

________________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 150/1999/QĐ-TCCP ngày 12/02/1999 của Bộ trưởng - Trưởng ban ban tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc ban hành quy chế thi nâng ngạch công chức;

Theo đề nghị của vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về nội dung, hình thức thi nâng ngạch viên chức chuyên môn ngành Y tế”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế Quyết định số 3011/2000/QĐ-BYT ngày 28/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy định về nội dung và hình thức thi nâng ngạch Bác sỹ lên Bác sỹ chính, Dược sỹ lên Dược sỹ chính.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Quyết định này./.

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Trần Thị Trung Chiến

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.