• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2008
BỘ NỘI VỤ
Số: 01/2008/QĐ-BNV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành chức danh và mã số ngạch các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường

______________________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 2577/BTNMT-TCCB ngày 11/7/2008;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chức danh và mã số các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường, gồm:

 

1. Trắc địa bản đồ viên chính

2. Trắc địa bản đồ viên

3. Trắc địa bản đồ viên cao đẳng

4. Trắc địa bản đồ viên trung cấp

5. Địa chính viên chính

6. Địa chính viên

7. Địa chính viên cao đẳng

8. Địa chính viên trung cấp

9. Điều tra viên cao cấp tài nguyên môi trường

10. Điều tra viên chính tài nguyên môi trường

11. Điều tra viên tài nguyên môi trường

12. Điều tra viên cao đẳng tài nguyên môi trường

13. Điều tra viên trung cấp tài nguyên môi trường

14. Dự báo viên cao cấp khí tượng thuỷ văn

15. Dự báo viên chính khí tượng thuỷ văn

16. Dự báo viên khí tượng thuỷ văn

17. Dự báo viên cao đẳng khí tượng thuỷ văn

18. Dự báo viên trung cấp khí tượng thuỷ văn

19. Kiểm soát viên cao cấp khí tượng thuỷ văn

20. Kiểm soát viên chính khí tượng thuỷ văn

21. Kiểm soát viên khí tượng thuỷ văn

22. Kiểm soát viên cao đẳng khí tượng thuỷ văn

23. Kiểm soát viên trung cấp khí tượng thuỷ văn

24. Quan trắc viên chính tài nguyên môi trường

25. Quan trắc viên tài nguyên môi trường

26. Quan trắc viên cao đẳng tài nguyên môi trường

27. Quan trắc viên trung cấp tài nguyên môi trường

28. Quan trắc viên sơ cấp tài nguyên môi trường

- Mã số ngạch 14.233

- Mã số ngạch 14.234

- Mã số ngạch 14.235

- Mã số ngạch 14.236

- Mã số ngạch 14.237

- Mã số ngạch 14.238

- Mã số ngạch 14.239

- Mã số ngạch 14.240

- Mã số ngạch 14.241

- Mã số ngạch 14.242

- Mã số ngạch 14.243

- Mã số ngạch 14.244

- Mã số ngạch 14.245

- Mã số ngạch 14.246

- Mã số ngạch 14.247

- Mã số ngạch 14.248

- Mã số ngạch 14.249

- Mã số ngạch 14.250

- Mã số ngạch 14.251

- Mã số ngạch 14.252

- Mã số ngạch 14.253

- Mã số ngạch 14.254

- Mã số ngạch 14.255

- Mã số ngạch 14.256

- Mã số ngạch 14.257

- Mã số ngạch 14.258

- Mã số ngạch 14.259

- Mã số ngạch 14.260

 

 Điều 2. Chức danh và mã số ngạch các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường là căn cứ để Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Bãi bỏ ngạch dự báo viên cao cấp (mã số 14.103), dự báo viên chính (mã số 14.104), dự báo viên (mã số 14.105), quan trắc viên chính (mã số 14.106), quan trắc viên (mã số 14.107), quan trắc viên sơ cấp (mã số 14.108) thuộc Danh mục các ngạch viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và các ngạch viên chức.

Điều 5. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Trần Văn Tuấn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.