• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/01/2001
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 149/2000/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2000
chính phủ

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về một số chính sách ưu đãi đối với đội

viên các đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc "tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi";

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Những đội viên thuộc các đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức theo Quyết định số 354/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ được hưởng những chính sách ưu đãi sau:

1. Những đội viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ được xét tặng Huy hiệu "Thanh niên tình nguyện" và một bộ trang phục mang biểu tượng truyền thống của đội thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng và phát triển đất nước.

2. Những đội viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ được trợ cấp hai tháng sinh hoạt phí bằng mức sinh hoạt phí đã được hưởng hàng tháng trong thời gian công tác tại các đội trí thức trẻ tình nguyện.

3. Những đội viên trở về địa phương nơi xuất phát được các cấp chính quyền nhập hộ khẩu và giúp đỡ tạo điều kiện để ổn định cuộc sống.

4. Những đội viên có nguyện vọng ở lại lâu dài tại nơi đã tình nguyện đến công tác, được chính quyền địa phương ưu tiên sắp xếp việc làm, tạo điều kiện về chỗ ở, phương tiện sản xuất và các điều kiện sinh hoạt để ổn định cuộc sống.

5. Những đội viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ thi tuyển vào công chức nhà nước hoặc tham gia thi tuyển vào các hệ đào tạo đại học, sau đại học thì được ưu tiên cộng thêm điểm vào kết quả thi.

6. Những đội viên được tuyển dụng vào công chức nhà nước thì sau thời gian tập sự, bổ nhiệm vào ngạch được nâng lương lần đầu sớm hơn quy định hiện hành một năm.

7. Trong thời gian công tác tại các đội trí thức trẻ tình nguyện đội viên được hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động... theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội và được nhà nước chi trả.

8. Trong thời gian công tác tại các đội trí thức trẻ tình nguyện, những đội viên có hành động dũng cảm để bảo vệ an ninh quốc gia, tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân nếu bị thương thì được xem xét, xác nhận hưởng chính sách như thương binh, nếu hy sinh thì được xác nhận là liệt sĩ theo quy định tại Pháp lệnh "Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động trong kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng" ngày 29 tháng 8 năm 1994 của y ban Thường vụ Quốc hội.

Điều 2. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn chi tiết và triển khai thực hiện những chính sách ưu đãi đối với đội viên các đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi quy định tại Điều 1 Quyết định này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả và những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.