• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/10/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 20/07/2007
BỘ CÔNG AN
Số: 998/2001/QĐ-BCA(C11)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 10 tháng 10 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành các Biểu mẫu sử dụng trong công tác QLHC về TTXH

_____________________________

Căn cứ Nghị định số 37/CP, ngày 09/6/1998 của Chính phủ, quy định chức năng nhiệm vụ của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 05/CP, ngày 03/02/1999 của Chính phủ về CMND;

Căn cứ Nghị định 51/CP, ngày 10/5/1997 của Chính phủ về đăng ký, quản lý hộ khẩu;

Căn cứ Nghị định 58/CP, ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu;

Căn cứ Nghị định 47/CP, ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;

Căn cứ Điều lệnh Cảnh sát khu vực được ban hành theo Quyết định số 118/QĐ-BCA(C13) ngày 29/6/1994;

Căn cứ Nghị định 36/CP, ngày 10/7/2001 của Chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị;

Căn cứ Quyết định 600/QĐ-BCA(C11) ngày 18/9/1998 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Chế độ công tác hồ sơ, tàng thư thông tin NVCS;

Để thống nhất việc sử dụng các biểu mẫu trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành các loại biểu mẫu và sổ chuyên dùng gọi chung là biểu mẫu sử dụng trong công tác QLHC về TTXH, gồm 6 nhóm:

1. Biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp Chứng minh nhân dân và Thông hành xuất nhập cảnh.

2. Biểu mẫu sử dụng trong công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu.

3. Biểu mẫu sử dụng trong công tác đăng ký, quản lý con dấu.

4. Biểu mẫu sử dụng trong công tác đăng ký, quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ.

5. Biểu mẫu sử dụng trong công tác của Cảnh sát khu vực.

6. Biểu mẫu sử dụng trong công tác của Cảnh sát trật tự.

(Có danh mục chi tiết và biểu mẫu kèm theo)

Điều 2. Hình thức, nội dung, quy cách các biểu mẫu, thực hiện thống nhất theo mẫu do Hội đồng chuẩn hóa biểu mẫu Tổng cục Cảnh sát đề nghị (quy cách ghi trong danh mục kèm theo).

Điều 3. Tổng cục Cảnh sát chịu trách nhiệm hướng dẫn sử dụng đảm bảo việc thực hiện thống nhất trên toàn quốc.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các loại biểu mẫu hiện nay còn tồn nếu phù hợp vẫn tiếp tục sử dụng, khi sử dụng hết sẽ thống nhất sử dụng các biểu mẫu theo Quyết định này./. 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Lê Thế Tiệm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.