• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/04/1979
HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
Số: 180-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 25 tháng 4 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh địa giới xã và thành lập một số xã ở vùng kinh tế mới thuộc các huyện Bến Cát, Tân Uyên và Bình Long, tỉnh Sông Bé

_____________________________

 HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định các nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sông Bé,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việc chia xã và thành lập một số xã ở vùng kinh tế mới thuộc các huyện Bến Cát, huyện Tân Uyên và huyện Bình Long thuộc tỉnh Sông Bé như sau:

Huyện Bến Cát:

1. Chia xã Tây Nam thành ba xã lấy tên là xã An Điền, xã Phú An và xã An Tây.

Địa giới của xã An Điền ở phía Bắc giáp sông Thị Tính, phía Đông giáp xã Mỹ Phước và xã Thới Hòa, phía Tây giáp xã An tây, phía Nam giáp xã Phú An.

Địa giới của xã Phú An ở phía Bắc giáp xã An Điền, phía đông giáp xã Tân Định, phía tây giáp xã An Tây, phía Nam giáp sông Sài Gòn.

Địa giới của xã An tây ở phía bắc giáp xã Thanh Tuyền và xã An Điền, phía đông giáp xã An Điền, phía tây giáp sông Sài Gòn, phía nam giáp xã Phú An và sông Sài Gòn.

2. Chia xã Hòa Định thành hai xã lấy tên là xã Thới Hòa và xã Tân Định.

- Địa giới của xã Thới Hòa ở phía bắc giáp xã Mỹ Phước, phía đông giáp xã Hòa Lợi, phía tây giáp sông Thị Tính, phía nam giáp xã Tân Định.

- Địa giới của xã Tân Định ở phía bắc giáp xã Thới Hòa, phía đông giáp xã Hòa Lợi, phía tây giáp xã Phú An, phía nam giáp thị xã Thủ Dầu Một.

3. Thành lập ở các vùng kinh tế mới của huyện Bến Cát một số xã có tên sau đây:

- Xã Tân Hưng có địa giới ở phía bắc giáp xã Lại Uyên, phía đông giáp huyện Tân Uyên, phía tây giáp quốc lộ 13 và xã Bàu Bàng, phía nam giáp xã Hưng Hòa.

- Xã Bến Tượng có địa giới ở phía bắc giáp xã Tân Hưng, phía đông giáp xã Hưng hòa và xã Chánh Phú Hòa, phía tây giáp quốc lộ 13 và xã Lai Hưng, phía Nam giáp xã Mỹ Phước.

- Xã Tân Long có địa giới ở phía bắc giáp huyện Bình Long, phía đông giáp huyện Tân Uyên, phía tây giáp xã Cây Trường II, phía nam giáp xã Lại Uyên.

- Xã Bàu Bàng có địa giới ở phía bắc giáp xã Cây Trường II, phía đông giáp quốc lộ 13, xã Tân hưng và xã Lại Uyên, phía tây giáp xã Long Chiểu và xã Long Bình, phía nam giáp nông trường Bàu Bàng.

- Xã Cây Trường II có địa giới ở phía bắc giáp huyện Bình Long, phía đông giáp xã Tân Long và xã Lại Uyên, phía tây giáp xã Long Hòa và xã Long Chiểu, phía nam giáp xã Bàu Bàng.

- Xã Long Hòa có địa giới ở phía bắc giáp huyện Bình Long, phía đông giáp xã Cây Trường II và xã Long Chiểu, phía tây giáp xã Định Hiệp, phía nam giáp xã Định Thành và xã Kiến An.

- Xã Hưng Hòa có địa giới ở phía bắc giáp xã Tân Hưng, phía đông giáp huyện Tân Uyên, phía tây giáp xã Bến Tượng, phía nam giáp xã Chánh Phú Hòa.

- Xã Long Tân có địa giới ở phía bắc giáp xã Long Hòa, phía đông giáp xã Long Chiểu, phía tây giáp xã Kiến An, phía Nam giáp xã Long Nguyên.

-  Xã Long Chiểu có địa giới ở phía bắc giáp xã Long Hòa và xã Cây Trường II, phía đông giáp xã Bàu Bàng phía tây giáp xã Long tân , phía Nam giáp xã Long Bình.

- Xã Long Bình có địa giới ở phía bắc giáp xã Long chiểu, phía đông giáp xã Bàu Bàng và nông trường Bàu Bàng, phía tây giáp xã Long Nguyên, phía nam giáp xã Lai Hưng.

Huyện Tân Uyên:

Thành lập ở các vùng kinh tế mới của huyện Tân Uyên một số xã lấy tên là xã Hội Nghĩa, xã Tân Phú, xã Tân Lập, xã Tân Định, xã Tân Thành và xã Tân Lợi.

Huyện Bình Long:

Thành lập ở vùng kinh tế mới của huyện Bình Long một xã lấy tên là xã Minh Tân.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Sông Bé chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Vũ Tuân

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.