• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/05/1999
BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ-TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
Số: 01/1999/TTLT/TWĐTNCSHCM-TCCP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 23 tháng 4 năm 1999

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của ban liên lạc cựu thanh niên xung phong

_________________________

  Căn cứ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với ban liên lạc cựu TNXP Trung ương (thông báo số 64/TB ngày 14/6/1997 của Văn phòng Chính phủ).

 Sau khi trao đổi thống nhất với Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong Trung ương;

Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn về tổ chức và hoạt dộng của Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong như sau:

I/ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong là tổ chức tự nguyện, đại diện cho cán bộ, đội viên thanh niên xung phong đã tham gia hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

2. Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ và thống nhất.

3. Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong được tổ chức gắn với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp, không tổ chức thành bộ máy hành chính riêng.

II/ BAN LIÊN LẠC CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG CÓ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU SAU:

1. Nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng chính đáng của cựu Thanh niên xung phong để phản ánh cho Đảng và Nhà nước. Thăm hỏi, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, động viên các cựu Thanh niên xung phong tiếp tục phát huy, truyền thống tốt đẹp của Thanh niên xung phong vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.

2. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang cho thế hệ trẻ kế tục truyền thống của cha anh, dũng cảm vượt mọi khó khăn, gian khổ, xung kích sáng tạo, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong ở Trung ương và các cấp có nhiệm vụ giúp chính quyền, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xác nhận, thẩm định các đối tượng kê khai mất giấy tờ có phải là thanh niên xung phong, có bị thương, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ hay không, để nhà nước thực hiện chính sách với họ.

4. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đề xuất với Nhà nước giải quyết về chế độ, chính sách đối với cựu Thanh niên xung phong, đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân, công nhận các địa danh lịch sử tiêu biểu của Thanh niên xung phong trong kháng chiến.

5. Sưu tầm tư liệu lịch sử về Thanh niên xung phong phục vụ cho công tác nghiên cứu và biên soạn lịch sử "Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam".

III/ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN LIÊN LẠC CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG:

1. Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong được tổ chức ở Trung ương và các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương. Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong cấp nào, thì gắn với Đoàn Thanh niên cấp đó.

2. Các quận, huyện, phường, xã..., hoặc các tổ chức đơn vị cũ của Thanh niên xung phong (đội, đại đội...) nếu có nhu cầu thì thành lập Ban liên lạc theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm; đồng thời cần phối hợp chặt chẽ với Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong tỉnh, thành phố.

3. Thành viên Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong gồm các cán bộ, đội viên Thanh niên xung phong qua các thời kỳ, am hiểu và nắm được các hoạt động và tổ chức của Thanh niên xung phong; có tinh thần trách nhiệm, có sức khoẻ, có uy tín, tự nguyện và được Đoàn Thanh niên cùng cấp phối hợp với các cựu Thanh niên xung phong tiến cử.

Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong có trưởng Ban, Phó trưởng ban và các thành viên khác. Trách nhiệm, quyền hạn của từng thành viên do tập thể Ban liên lạc phân công cụ thể.

4. Danh sách các thành viên Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong Trung ương và các tỉnh thành do Thường trực Ban Thường vụ Đoàn thanh niên và cơ quan tổ chức cán bộ cùng cấp thừa nhận và thông báo đến các cơ quan, ban, ngành hữu quan.

IV/ MỐI QUAN HỆ CỦA BAN LIÊN LẠC CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG

1. Quan hệ với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

- Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong cấp nào phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp đó để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại mục II của Thông tư này.

- Mọi nhiệm vụ, công tác của Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong đều được thảo luận, nhất trí trong ban liên lạc và trao đổi với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp nhằm tạo sự thống nhất để tổ chức thực hiện.

- Sáu tháng một lần, Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong Trung ương, các tỉnh, thành phố và Ban Bí thư Trung ương đoàn và Ban thường vụ Đoàn cùng cấp họp để đánh giá kết quả công tác và thống nhất nhiệm vụ, phối hợp hoạt động 6 tháng tiếp theo.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tạo điều kiện và hỗ trợ cho Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong hoạt động. Trước mắt Trung ương Đoàn thành lập một tổ công tác để giúp Ban Bí thư Trung ương đoàn giải quyết các vấn đề liên quan đến cựu Thanh niên xung phong và giữ mối liên hệ với Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong Trung ương.

- Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong được mời tham dự các cuộc họp hoặc các hoạt động của Đoàn khi có nội dung liên quan đến cựu Thanh niên xung phong.

2. Quan hệ giữa các Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong các cấp:

- Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong Trung ương và Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong các địa phương, không có chức năng chỉ đạo theo hệ thống dọc, nhưng có mối quan hệ phối hợp, để trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động.

V/ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN LIÊN LẠC CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG TRUNG ƯƠNG VÀ TỈNH, THÀNH PHỐ:

- Ngân sách Nhà nước cấp hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông qua tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- Hỗ trợ của Uỷ ban nhân dân các địa phương.

- Tài trợ, giúp đỡ của các tổ chức kinh tế, xã hội và cá nhân.

- Các thành viên đóng góp.

Việc thu, chi tài chính của Ban liên lạc phải đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, công khai và đúng chính sách hiện hành của Nhà nước. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh giúp Ban liên lạc quản lý, thu, chi, quyết toán tài chính.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc cần báo về Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn để kịp thời xem xét, sửa đổi cho phù hợp.

Bộ trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

(Đã ký)

(Đã ký)

  

Đỗ Quang Trung

Đang cập nhật

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.