• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/04/1959
PHỦ THỦ TƯỚNG
Số: 119-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 23 tháng 3 năm 1959

NGHỊ ĐỊNH

Ấn định lại ngày bầu cử Hội đồng nhân dân các tỉnh

_______________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

Căn cứ Sắc luật 004-Stt ngày 20 tháng 07 năm 1957 về bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chính các cấp;

Căn cứ Thông tư số 535-TTg ngày 12 tháng 12 năm 1958 về lãnh đạo bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chính các cấp;

Căn cứ Nghị định số 003-TTg ngày 07 tháng 01 năm 1959 ấn định gnày bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh;

Xét tình hình hiện tại;

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay ấn định lại ngày bầu cử Hội đồng nhân dân các tỉnh sau đây:

- Tỉnh Thái Bình vào ngày 30 tháng 03 năm 1959;

- Các tỉnh Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Kiến An, Hà Nam, Quảng Bình vào ngày 05 tháng 04 năm 1959,

- Các tỉnh Hải Dương, Hà Tĩnh, khu Hồng Quảng vào ngày 12 tháng 04 năm 1959;

- Các tỉnh Sơn Tây, Hà Đông, Hưng Yên, khu vực Vĩnh Linh vào ngày 19 tháng 04 năm 1959;

- Các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An vào ngày 26 tháng 04 năm 1959;

- Các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn vào ngày 05 tháng 05 năm 1959;

- Các tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn vào ngày 10 tháng 05 năm 1959;

- Các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng vào ngày 15 tháng 05 năm 1959.

Điều 2. – Ngày bầu cử Hội đồng nhân dân các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Hòa Bình và Hải Ninh sẽ ấn định sau.

Điều 3. -  Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy ban Hành chính Khu Tự trị Việt Bắc, Ủy ban Hành chính  Khu Hồng Quảng, Ủy ban Hành chính các tỉnh và Ủy ban Hành chính khu vực Vĩnh Linh chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phạm Văn Đồng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.