• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/12/1959
BỘ NỘI VỤ
Số: 54/NV-TB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 1959

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ SỐ NGÀY 54/NV-TT
NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 1959 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI
ĐỐI VỚI CÁC CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN VŨ TRANG
KHI BỊ THƯƠNG, BỊ HY SINH, KHI TỪ TRẦN, KHI PHỤC VIÊN,
CHUYỂN NGÀNH VÀ ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH ANH EM

 

Kính gửi: Uỷ ban hành chính các khu, tỉnh, thành phố và khu vực Vĩnh Linh

Thi hành Nghị định số 100/TTg ngày 3-3-1959 của Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức, nhiệm vụ và chế độ đối với Công an nhân dân vũ trang, trong đó điều 4 có ghi: "Nói chung trong lúc tại ngũ và sau khi xuất ngũ, cán bộ và chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang được hưởng quyền lợi như các cán bộ và chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam".

Sau khi thống nhất ý kiến với các Bộ Công an, Tài chính, Lao động, Bộ ra thông tư này quy định kể từ ngày ban hành nghị định trên, các cán bộ và chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang khi còn tại ngũ:

- Nếu bị thương trong những trường hợp bị thương đã được quy định đối với Quân đội nhân dân Việt Nam thì được hưởng mọi quyền lợi theo điều lệ ưu đãi đã ban hành đối với thương binh quân đội.

- Nếu hy sinh trong những trường hợp hy sinh đã được quy định đối với liệt sĩ Quân, Dân, Chính, Đảng, thì được coi là liệt sĩ. Gia đình anh em được coi là gia đình liệt sĩ và được hưởng mọi quyền lợi theo điều lệ ưu đãi đã ban hành đối với gia đình liệt sĩ.

- Nếu từ trần trong những trường hợp từ trần đã được quy định đối với Quân đội nhân dân Việt Nam thì được coi là quân nhân từ trần. Gia đình anh em được coi là gia đình quân nhân từ trần và được hưởng mọi quyền lợi theo điều lệ ưu đãi đã ban hành đối với gia đình quân nhân từ trần;

- Khi phục viên về địa phương hay chuyển ngành sang các cơ quan, xí nghiệp nhà nước được hưởng theo chế độ đãi ngộ đã ban hành đối với quân nhân phục viên, quân nhân chuyển ngành.

- Từ khi anh em nhập ngũ và trong thời gian anh em còn tại ngũ, gia đình anh em được coi là gia đình quân nhân và được hưởng theo điều lệ ưu đãi đã ban hành đối với gia đình quân nhân.

Bộ mong muốn Uỷ ban hành chính các cấp thấu triệt tinh thần này, chấp hành đúng đắn những quy định trên đây đồng thời phổ biến rộng rãi trong các cơ quan, xí nghiệp, công trưởng, nông trường, các đoàn thể quần chúng và trong nhân dân, động viên mọi tổ chức, mọi người có một quan hệ thật tốt đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang và đối với gia đình anh em để cổ vũ anh em nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trong khi thực hiện những quy định trên đây, về từng trường hợp cụ thể, nếu gặp khó khăn gì, yêu cầu báo cáo về Bộ nghiên cứu góp ý kiến giải quyết.

 

 

Tô Quang Đẩu

(Đã ký)

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Tô Quang Đẩu

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.