• Thông tư 1/TS-TT

  Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 187-HĐBT ngày 22/11/1982 về việc đẩy mạnh thực hiện chế độ hợp đồng kinh tế hai chiều

  11/03/1983

  01/01/1983

 • Thông tư 46/TT-HTX

  Hướng dẫn việc đẩy mạnh giao đất, giao rừng cho tập thể và nhân dân trồng cây gây rừng theo Quyết định số 184-HĐBT ngày 6/11/1982 của Hội đồng Bộ trưởng

  13/12/1982

  28/12/1982

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 5/TT-TS

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 97-HĐBT ngày 29/5/1982 của Hội đồng Bộ trưởng về chính sách phát triển nuôi trồng thuỷ sản

  17/09/1982

  02/10/1982

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 32/TCCB

  Hướng dẫn xây dựng và kiện toàn các lực lượng quản lý, bảo vệ rừng

  09/09/1982

  24/09/1982

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 3/TS-TT

  Hướng dẫn thực hiện Điều lệ hợp tác xã thuỷ sản

  29/06/1982

  29/06/1982

 • Thông tư 05-TS/TT

  Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Nhà nước, quan hệ công tác, lề lối làm việc của Ban Thuỷ sản huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh (dưới đây gọi tắt là huyện)

  08/12/1981

  23/12/1981

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 4-TS/VTTT/VG

  Hướng dẫn quản lý thị trường đối với sản phẩm và vật tư thuỷ sản

  05/10/1981

  20/10/1981

 • Thông tư 16/NN-TT

  Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành Điều lệ kiểm dịch thực vật

  20/12/1980

  20/12/1980

 • Thông tư 10/NN-TT

  Hướng dẫn thi hành Điều lệ bảo vệ cây trồng trong sản sản xuất nông nghiệp

  10/07/1980

  10/07/1980

 • Thông tư 22-TT/LB

  Hướng dẫn một số vấn đề về lao động đối với các hợp tác xã mở rộng diện tích phát triển nông, lâm nghiệp ở trung du và miền núi

  24/06/1975

  09/07/1975

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.