• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/12/2007
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1862/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Phương án và chuyển Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn thành Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

_________________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án và chuyển Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn thành Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, với những nội dung chính sau đây:

1. Tên tiếng Việt: Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn.

Tên tiếng Anh: SaiGon Beer Alcohol and Beverage Joint Stock Corporation.

Tên viết tắt: SABECO.

2. Trụ sở chính: số 6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn và Luật Doanh nghiệp.

4. Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề mà Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn đang kinh doanh và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

5. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn tạm thời là Bộ Công thương.

6. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành:

a) Vốn điều lệ: 6.412.811.860.000 đồng (Sáu nghìn bốn trăm mười hai tỷ, tám trăm mười một triệu, tám trăm sáu mươi nghìn đồng).

b) Cổ phần phát hành lần đầu: 641.281.186 cổ phần, mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng. Trong đó:

- Nhà nước nắm giữ: 510.501.286 cổ phần, chiếm 79,61% vốn điều lệ;

- Bán ưu đãi cho người lao động: 2.522.900 cổ phần, chiếm 0,39% vốn điều lệ;

- Bán đấu giá công khai: 128.257.000 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ.

7. Giá khởi điểm bán đấu giá: 70.000 đồng/cổ phần.

8. Địa điểm bán đấu giá: Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

9. Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn thực hiện cổ phần hoá đồng thời niêm yết ngay trên Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

10. Khi mua cổ phần lần đầu, số lượng cổ phần một nhà đầu tư đặt mua tối thiểu là 100 cổ phần và tối đa là 500.000 cổ phần.

11. Phương án sắp xếp lao động:

a) Tổng số lao động có tên trong danh sách lao động thường xuyên tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá: 1.599 người.

b) Số lao động chuyển sang làm việc tại Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn: 1.457 người.

c) Số lao động không chuyển sang làm việc tại Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn: 142 người. Việc giải quyết chính sách, chế độ đối với những người lao động này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

12. Phương án đào tạo lại lao động:

Tổng số lao động cần đào tạo lại: 11 người.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Bộ Công thương có trách nhiệm chỉ đạo Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn tiến hành bán cổ phần; quyết toán chi phí cổ phần hoá; quyết toán số tiền thu từ cổ phần hoá và công bố giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu; tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu và thực hiện các công việc cần thiết để chuyển Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn thành Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn theo đúng quy định của pháp luật.

2. Hội đồng quản trị Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn có trách nhiệm quản lý Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Công thương, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Hội đồng quản trị Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.