• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/05/2006
UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Số: 1014/2006/NQ-UBTVQH11
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấm dứt hiệu lực của Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích

____________________

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 161/CP-XDPL ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ đề nghị bãi bỏ Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích và Báo cáo thẩm tra số 2035BC/UBXH11 ngày 26 tháng 3 năm 2006 của Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấm dứt hiệu lực của Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Điều 2. Chính phủ hướng dẫn tổ chức thực hiện việc chấm dứt hiệu lực của Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích./.

 

TM. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn An

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.