• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 06/08/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 25/04/2010
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Số: 20/2008/QĐ-NHNN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 4 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu

và vốn Điều lệ của ngân hàng Thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân ban hành

theo Quyết định số 1122/2001/QĐ-NHNN ngày 04/9/2001 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước

__________________________________________

 THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2004;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 49/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và Nhân dân ban hành theo Quyết định số 1122/2001/QĐ-NHNN ngày 04/9/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

1. Khoản 2 Điều 25 được sửa đổi như sau:

“2. Hồ sơ đề nghị chấp thuận thay đổi mức vốn điều lệ, gồm:

a) Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị (nêu rõ lý do, sự cần thiết);

b) Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi mức vốn điều lệ;

c) Phương án thay đổi mức vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong đó phải nêu được tối thiểu các nội dung sau đây:

(i) Nhu cầu để quyết định thay đổi mức vốn điều lệ (nêu rõ việc sử dụng vốn đối với mỗi nhu cầu tương ứng).

(ii) Đánh giá hiệu quả kinh doanh dự kiến sau khi thay đổi mức vốn điều lệ: Trong đó nêu rõ các chỉ tiêu dự kiến sau khi thay đổi mức vốn điều lệ gồm: mức (số tuyệt đối và tỷ trọng) tăng trưởng Tổng tài sản có, tín dụng, huy động tiền gửi của khách hàng và tiền gửi và vay của các Tổ chức tín dụng khác; các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng; tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE), tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản bình quan (ROA).

(iii) Đánh giá khả năng quản trị, điều hành, kiểm soát của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và hệ thống kiểm soát nội bộ đối với quy mô vốn và quy mô hoạt động sau khi thay đổi mức vốn điều lệ.

(iv) Kế hoạch thay đổi mức vốn điều lệ trong năm tài chính phải nêu được tối thiểu các nội dung sau đây:

- Tổng mức vốn điều lệ dự kiến thay đổi;

- Các đợt dự kiến phát hành trong năm;

- Phương án phát hành cho từng đợt: các loại đối tượng được mua, giá chào bán cho từng loại đối tượng (trường hợp chưa xác định được thì ghi là chưa xác định, tuy nhiên, giá chào bán cổ phần phải phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp), thời điểm bán và các điều kiện khác liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của từng loại đối tượng nếu có;

- Dự kiến thay đổi về cơ cấu sở hữu của các cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên của ngân hàng thương mại cổ phần sau mỗi đợt thay đổi mức vốn điều lệ và lý do của sự thay đổi này;

d) Báo cáo danh sách cổ đông hiện đang sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên của ngân hàng thương mại cổ phần và dự kiến thay đổi các cổ đông này sau mỗi đợt thay đổi mức vốn điều lệ gồm các nội dung sau: Tên cổ đông, địa chỉ, số lượng cổ phần của từng loại, tổng số cổ phần, tỷ lệ so với tổng số vốn điều lệ của ngân hàng.

đ) Báo cáo tóm tắt về cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự kiến sẽ thay đổi (nếu có) sau khi thay đổi mức vốn điều lệ, trong đó nêu tóm tắt về trình độ, kinh nghiệm hoạt động ngân hàng của từng thành viên.

e) Hồ sơ của các cổ đông tham gia mua cổ phần để tăng vốn điều lệ:

(i) Đối với các cổ đông là tổ chức khác (không phải là tổ chức tín dụng) hiện đang hoặc dự kiến sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên và cổ đông là tổ chức tín dụng:

- Đơn xin mua cổ phần do người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu (Phụ lục số 1);

- Báo cáo tài chính trong năm liền kề năm mua cổ phần.

Đối với tổ chức nước ngoài, báo cáo tài chính phải đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 07/2007/TT-NHNN ngày 29/11/2007 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc Hướng dẫn thi hành một số nội dung Nghị định số 69/2007/NĐ-CP ngày 20/4/2007 của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng thương mại Việt Nam.

Đối với tổ chức Việt Nam, báo cáo tài chính phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Tuân thủ chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước;

+ Báo cáo tài chính bao gồm: bản cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính;

+ Trường hợp cổ đông là công ty mẹ thì cổ đông phải nộp báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của pháp luật về kế toán kèm theo báo cáo tài chính của chính công ty mẹ.

+ Báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán đã được Bộ Tài chính công bố đủ tiêu chuẩn kiểm toán doanh nghiệp. Ý kiến kiểm toán đối với các báo cáo tài chính phải thể thiện chấp nhận toàn bộ. Trường hợp ý kiến kiểm toán là chấp nhận có ngoại trừ thì khoản ngoại trừ phải là không trọng yếu và phải có tài liệu giải thích hợp lý về cơ sở cho việc ngoại trừ đó;

+ Trường hợp hồ sơ được nộp trước ngày 01 tháng 3 hàng năm, báo cáo tài chính năm của năm trước đó trong hồ sơ ban đầu có thể là báo cáo chưa có kiểm toán, nhưng phải có báo cáo tài chính được kiểm toán của năm trước liền kề và bổ sung ngay sau khi có báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm liền kề năm mua cổ phần;

+ Trường hợp ngày kết thúc kỳ kế toán của báo cáo tài chính gần nhất cách thời điểm gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận thay đổi mức vốn điều lệ hợp lệ cho Ngân hàng Nhà nước quá chín mươi ngày, cổ đông phải lập báo cáo tài chính bổ sung đến tháng hoặc quý gần nhất;

+ Trường hợp có những biến động bất thường sau thời điểm kết thúc niên độ của báo cáo tài chính gần nhất, cổ đông phải lập báo cáo tài chính bổ sung đến tháng hoặc quý gần nhất;

+ Nếu báo cáo tài chính là bản sao, thì phải là bản sao có chứng thực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc của tổ chức kiểm toán (trường hợp báo cáo tài chính đã được kiểm toán) hoặc sao y của cổ đông (trường hợp báo cáo tài chính chưa được kiểm toán).

Trường hợp cổ đông không có báo cáo tài chính do mới được thành lập và hoạt động trong khoảng thời gian từ 31/12/năm trước năm thay đổi mức vốn điều lệ đến 1/3/năm thay đổi mức vốn điều lệ, cổ đông phải nộp những tài liệu sau đây thay thế cho báo cáo tài chính theo quy định này: Báo cáo bằng văn bản về năng lực tài chính của chủ sở hữu nắm quyền kiểm soát tổ chức này kèm theo những tài liệu chứng minh liên quan; và văn bản cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cổ đông có đủ năng lực tài chính để góp vốn vào ngân hàng.

(ii) Đối với cá nhân hiện đang hoặc dự kiến sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên:

- Đơn xin mua cổ phần của các cổ đông (Phụ lục số 2);

- Bảng kê khai thu nhập, tài sản của cá nhân có giá trị từ một trăm triệu đồng trở lên theo mẫu qui định của Ngân hàng Nhà nước (Phụ lục số 3)

(iii) Đối với cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành của ngân hàng;

Đơn xin mua cổ phần của các cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành của ngân hàng (Phụ lục số 2). Trường hợp người đại diện cổ đông là tổ chức tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của ngân hàng thì chỉ làm đơn mua cổ phần theo Phụ lục số 1.

g) Các văn bản khác có liên quan theo quy định của pháp luật.”

2. Khoản 3 Điều 25 được sửa đổi như sau:

“3. Ngân hàng thương mại cổ phần phải lập hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều này (2 bộ chính) gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố nơi ngân hàng thương mại cổ phần đặt Trụ sở chính. Trong thời hạn mười ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm:

a) Thẩm định hồ sơ theo quy định tại Quy định này.

b) Đánh giá phương án thay đổi mức vốn điều lệ về: hiệu quả hoạt động của ngân hàng sau khi thay đổi mức vốn điều lệ, khả năng quản trị, điều hành, kiểm soát của ngân hàng thương mại cổ phần đối với qui mô vốn và qui mô hoạt động sau khi thay đổi mức vốn điều lệ, năng lực tài chính của cổ đông hiện đang hoặc dự kiến sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên và cổ đông là tổ chức tín dụng.

c) Kiểm tra năng lực tài chính của các cổ đông mua cổ phần theo các nội dung sau:

(i) Đối với cổ đông là tổ chức:

- Đối với tổ chức tín dụng: Sau khi mua cổ phần của ngân hàng thương mại cổ phần, Tổ chức tín dụng phải tuân thủ các qui định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước về các tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng; việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng.

- Đối với các tổ chức khác không phải là tổ chức tín dụng đang hoặc dự kiến sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên của ngân hàng thương mại cổ phần phải đảm bảo: Vốn chủ sở hữu trừ đi các khoản đầu tư dài hạn được tài trợ bởi vốn chủ sở hữu, tài sản ngắn hạn trừ đi nợ ngắn hạn còn lại tối thiểu bằng số vốn mua cổ phần của ngân hàng thương mại cổ phần (cách xác định cụ thể theo Phụ lục số 04 đính kèm).

Các chỉ tiêu trên được xác định căn cứ báo cáo tài chính của tổ chức nêu tại Điểm e (i) Khoản 2 Điều này.

(ii) Đối với cổ đông là cá nhân đang hoặc dự kiến sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên của ngân hàng thương mại cổ phần:

Phải chứng minh được khả năng góp vốn vào ngân hàng qua việc kê khai Bảng kê khai thu nhập, tài sản của cá nhân nêu tại Khoản 2 Điều e (ii) Điều này.

d) Có ý kiến đề xuất cụ thể trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, trong đó nêu rõ quan điểm đồng ý, không đồng ý việc thay đổi mức vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần. Sau khi có ý kiến của Thống đốc ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố có văn bản chấp thuận việc Ngân hàng thương mại cổ phần thay đổi mức vốn điều lệ. Trường hợp chưa hoặc không chấp thuận việc Ngân hàng thương mại cổ phần thay đổi mức vốn điều lệ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố phải có văn bản nêu rõ lý do trả lời đơn vị”

3. Bổ sung Điều 39 như sau:

“Điều 39: Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước:

1. Vụ Các ngân hàng:

a) Là đầu mối tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận thay đổi mức vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại cổ phần từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi ngân hàng thương mại cổ phần đặt trụ sở chính, lấy ý kiến của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước và Vụ Chính sách tiền tệ.

b) Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ khi nhận được ý kiến của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước và Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ các Ngân hàng tổng hợp và đề xuất trình Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước xem xét và có ý kiến chỉ đạo bằng văn bản đối với việc thay đổi mức vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần.

2. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước:

Trong thời hạn tối đa bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Vụ các Ngân hàng (gửi kèm hồ sơ thay đổi mức vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần), Thanh tra Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm:

a) Tham gia bằng văn bản, đánh giá hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần được giám sát theo các chỉ tiêu CAMEL; kết quả xếp loại năm liền kề năm đề nghị thay đổi vốn điều lệ; kết quả xếp loại năm liền kề năm đề nghị thay đổi vốn điều lệ; kết quả thanh tra tại chỗ và việc phân loại nợ và trích lập dự phòng, chấp hành các tỷ lệ an toàn hoạt động tại thời điểm gần nhất khi đề nghị thay đổi vốn điều lệ.

b) Ý kiến của Thanh tra nêu rõ đồng ý hay không đồng ý với đề nghị thay đổi vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần.

3. Vụ chính sách tiền tệ: Trong thời gian bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Vụ các Ngân hàng (gửi kèm hồ sơ thay đổi mức vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần), Vụ Chính sách tiền tệ có trách nhiệm tham gia bằng văn bản, đánh giá sự tác động của Phương án thay đổi mức vốn điều lệ đến mức tăng trưởng tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần theo chủ trương của Chính phủ; đồng ý hay không đồng ý đối với việc thay đổi mức vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần gửi Vụ các Ngân hàng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có ngân hàng thương mại cổ phần đặt trụ sở chính, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc (Giám đốc) các ngân hàng thương mại cổ phần chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỐNG ĐỐC
Phó Thống đốc

(Đã ký)

 

Trần Minh Tuấn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.